Välj en sida

BOSTADSOMRÅDE – BJÖRKHÖJDEN/TYNNERED

På området runt tidigare Björkhöjdsskolan har Kaka ritat ett nytt bostadsområde med ca 150 bostäder och en förskola med sex avdelningar. Stadsbyggnadskontoret har efterfrågat bostadsrätter som komplement till de hyresrätter och villakvarter som finns i området idag. Kaka har tagit fram ett förslag med kvartersstruktur mot tillfartsgatan och stadsvillor mot den befintliga parken. Vi har arbetat med att binda ihop och förstärka de gång- och cykelstråk som finns idag med nya och eftersträvat hög exploatering och fina stadsrum där flerbostadshus och stadsvillor tillsammans skall forma kvarter. Samrådshandlingar till detaljplanen beräknas vara klara i slutet av december.

Beställare: Opaltorget Bostads AB och Seniorgården
Omfattning: ca 150 bostäder